PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF GÆSTE-, KUNDE- OG LEVERANDØROPLYSNINGER

1. Dataansvarlig

Danhostel Vejle er dataansvarlig.

Danhostel Vejle kontaktoplysninger er:

Vardevej 485 7100 Vejle. Kontaktperson Charlotte Andersen. E-mail info@vejle-danhostel.dk

Danhostel Vejle håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Danhostel Vejle indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af Danhostel Vejle serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Danhostel Vejle, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Danhostel Vejle.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Danhostel Vejle afgiver til Danhostel Vejle i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Danhostel Vejle.

2. Danhostel Vejle indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Danhostel Vejle på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Danhostel Vejle serviceydelser/produkter. Eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Danhostel Vejle.
 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Danhostel Vejle digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Danhostel Vejle kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Danhostel Vejle nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via video- og tv-overvågning.
 • Når leverandører indgår aftaler med Danhostel Vejle eller afgiver tilbud til Danhostel Vejle.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Videoovervågning der, er opsat i/ved P-plads, reception, spisesal, tv stue samt for område ved lege rum, sker som led i kriminalitetsforebyggelse. Det fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

3. Oplysninger som Danhostel Vejle indsamler

Danhostel Vejle indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Danhostel Vejle app og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Brugen af Danhostel Vejle kunde/loyalitetsprogram.
 • Oplysninger fra Danhostel Vejle kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer
 • Oplysninger fra Danhostel Vejle sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Danhostel Vejle.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Danhostel Vejle yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Danhostel Vejle betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren. Eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Danhostel Vejle dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Danhostel Vejle modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Danhostel Vejle i nogle tilfælde indhente eller behandle. Yderligere oplysninger, som Danhostel Vejle har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Danhostel Vejle vilkår og betingelser samt Danhostel Vejle persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger. Herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort  

Danhostel Vejle anvender Quick pay , til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort. Quick pay og Danhostel Vejle er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem www.pbs.dk

Ved bestillinger og bookinger gemmer Danhostel Vejle de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 3 mdr, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Danhostel Vejle indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser. F.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Danhostel Vejle indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Danhostel Vejle serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Danhostel Vejle serviceydelser.
 • Tilpasning af Danhostel Vejle markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Danhostel Vejle samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Danhostel Vejle,  herunder eventuel deltagelse i Danhostel Vejle kunde/loyalitetsprogram.

Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Danhostel Vejle vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Danhostel Vejle, som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Danhostel Vejle behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. Samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Danhostel Vejle behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Danhostel Vejle  forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd. Som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Danhostel Vejle og kvaliteten af Danhostel Vejle serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Danhostel Vejle oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Danhostel Vejle alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.

I nogle situationer modtager Danhostel Vejle personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende. Bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt, at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Danhostel Vejle vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Danhostel Vejle er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Danhostel Vejle  behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Danhostel Vejle har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Danhostel Vejle har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Danhostel Vejle ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Danhostel Vejle ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Danhostel Vejle har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Danhostel Vejle. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Danhostel Vejle er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Danhostel Vejle om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Danhostel Vejle er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Danhostel Vejle, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser. F.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Danhostel Vejle

Skriftlig anmodning sendes til Danhostel Vejle, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Danhostel Vejle vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Danhostel Vejle vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt. Danhostel Vejle vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Danhostel Vejle tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssig tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system). Eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssig ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Danhostel Vejle beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Danhostel Vejle, der har i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Danhostel Vejle kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Danhostel Vejle tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Danhostel Vejle underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Danhostel Vejle sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Danhostel Vejle benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Danhostel Vejle indgår løbende databehandleraftaler med alle Danhostel Vejle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov deler Danhostel Vejle udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom Danhostel.

Danhostel Vejle i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Danhostel Vejle sletter dine personoplysninger, når Danhostel Vejle lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede

9. Klage

Klage over Danhostel Vejle behandling af personoplysninger kan ske til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk